alternatywa dla autocad
Previous Next Play Pause
1 2 3

Fundamenty Bezpośrednie (FB v.5.0)

Kategoria: Geotechnika

Program przeznaczony jest do obliczeń geotechniczno-wytrzymałościowych fundamentów posadowionych bezpośrednio na podłożu uwarstwionym zgodnie z normą gruntową PN-81/B-03020 i z normą żelbetową PN-B-03264:2002.

Możliwe jest obliczanie stóp i ław: prostokątnych, schodkowych oraz trapezowych. Swoboda zadawania wymiarów poszczególnych części fundamentu, a także ich mimośrodowego położenia względem siebie, pozwala na przeprowadzanie obliczeń dla fundamentów o różnym kształcie.

W programie możliwe jest zawarcie w jednym pliku dotyczącym danego obiektu (w jednym zadaniu projektowym) obliczeń wielu różnych fundamentów, a opcja Menadżera elementów umożliwia zarządzanie tymi fundamentami.

fund bezp definiowanie

Podłoże gruntowe może być jednorodne lub warstwowe. Przy tworzeniu profilu gruntu podaje się dla każdej z warstw: miąższość warstwy i jej podstawowe parametry geotechniczne oraz nawodnienie. Tak przygotowany profil podłoża gruntowego można zapisać, a w przyszłości wczytać i edytować. W celu usprawnienia pracy stworzono moduł zawierający bibliotekę typowych gruntów wraz z wszystkimi ich parametrami (Kalkulator parametrów geotechnicznych gruntów metodą B). Program podpowiada też orientacyjne wartości dopuszczalnego obciążenia gruntów i skał.

fund bezp podloze

Obciążenie stopy fundamentowej stanowi pięć sił składowych: siła pionowa, siły poziome i momenty w dwóch głównych kierunkach, zaś obciążenie ławy - równomierne oddziaływanie ściany opisane przez trzy siły składowe: nacisk pionowy, siła pozioma poprzeczna i moment poprzeczny. Dodatkowo możliwe jest uwzględnienie parcia bocznego gruntu o rozkładzie trapezowym. Obliczenia mogą być wykonywane dla wielu kombinacji obliczeniowych obciążeń długotrwałych i całkowitych. Wartości sił obciążających fundament w poszczególnych kombinacjach obciążeń mogą być łatwo przejmowane z obliczeń statycznych wykonanych innym programem, przez przeniesienie poszczególnych wierszy lub całej tablicy do/z arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel'a), a także importowanie (wczytanie) jako reakcje podporowe z programu Rama.

Program umożliwia przeprowadzenie obliczeń fundamentu wg trzech opcji, tj. sprawdzenie lub projektowanie fundamentu o zadanych wymiarach oraz automatyczny dobór wymiarów optymalnego fundamentu spełniającego założone warunki stanów granicznych.

fund bezp obliczenia

Wymiarowanie geotechniczne fundamentu obejmuje swoim zakresem (za każdym razem dla wszystkich kombinacji obciążeń):
• sprawdzanie warunku nośności pionowej podłoża w poziomie posadowienia i na poziomie stropu każdej z warstw wg Załącznika 1 do PN-81/B-03020,
• sprawdzenie warunków nośności podłoża na obrót i przesunięcie poziome w poziomie posadowienia i na poziomie stropu każdej z warstw,
• obliczenia średniej wartości osiadania pierwotnego i wtórnego; porównanie wartości całkowitej osiadania z wartością określoną jako dopuszczalna,
• wyznaczenie naprężeń krawędziowych oraz zasięgu strefy odrywania podstawy fundamentu od podłoża.

Wymiarowanie wytrzymałościowe fundamentu, przeprowadzane dla dwóch opcji: projektowanie i dobór fundamentu, obejmuje sprawdzenie stanu granicznego nośności na przebicie oraz wyznaczenie potrzebnego zbrojenia w podstawie fundamentu. Istnieje też możliwość zadania dodatkowego zbrojenia użytkownika, np. zbrojenia siatką pod górna powierzchnią fundamentu lub zbrojenia słupa monolitycznego prostokątnego lub okrągłego, a także przyjęcie śrub fundamentowych (fajkowych lub płytkowych). Na koniec program generuje rysunek zbrojenia wraz z wykazem zbrojenia.

Rysunek zbrojenia fundamentu uzyskany w toku obliczeń można wzbogacić o dodatkowe informacje graficzne – można zdefiniować osie konstrukcyjne, koty wysokościowe, opisy charakterystycznych poziomów, chudy beton, itp.

 fund bezp rysunek zbrojenia

Obliczenia przeprowadzane są w sposób w pełni zautomatyzowany. Dla ich usprawnienia w programie zawarto liczne okna podpowiedzi – m.in. mapę stref przemarzania gruntu, okno kalkulatora parametrów geotechnicznych gruntów, okno dopuszczalnych obciążeń gruntów oraz okno współczynników tarcia gruntu pod fundamentem. Natomiast dla projektantów zaznajomionych z pracą fundamentu pozostawiono szereg narzędzi dających możliwość ręcznej optymalizacji metod obliczeniowych, a przez to otrzymywanych wyników, a także indywidualnej deklaracji założeń obliczeniowych. Proces projektowania/sprawdzania fundamentu można cały czas kontrolować i weryfikować korzystając
z funkcji Podglądu toku obliczeń.

Wyniki obliczeń otrzymuje się w formie tekstowej, tabelarycznej i rysunkowej, a ich zakres można swobodnie dopasowywać do indywidualnych potrzeb. Istnieje możliwość ich wydrukowania oraz zapisywania w formie dokumentu MS Word lub innego edytora tekstów.

Współpraca programu z osobnym modułem Fundamenty Bezpośrednie-Rysunki DXF umożliwia otrzymanie rysunku wykonawczego fundamentu na dwa sposoby: jako bezpośredni wydruk z programu FB1, lub poprzez automatyczne przekazanie (eksport) rysunku fundamentu do pliku DXF lub bezpośrednio do programu typu CAD (np.AutoCAD, ZWCAD, IntelliCAD, itp.).

 

Zobacz film o programie Fundamenty Bezposrednie + Rysunki DXF.

 

Downloadexe-179 SPECBUD - wersja testowa

Ostatnie filmy na naszym kanale YouTube

Jak narysować wieżę Eiffla - Pomiędzy pierwszą a drugą kondygnacją [#04]

18.07.2024
Publikujemy kolejny film o tym jak narysować wieżę Eiffla.W dzisiejszym odcinku opowiemy o tworzeniu brył na podstawie polilinii oraz szyku po ścieżce i szyku biegunowym.Spis rozdziałów filmu: 00:03 Wstęp - co będziemy dzisiaj rysować w naszej wieży Eiffla 00:35 Izolacja obiektów, do czego służy i jak jej użyć 03:13 Offset 03:55 Tworzymy bryłę na podstawie polilinii 04:40 Odejmowanie brył od siebie (różnica logiczna) 07:50 Rysujemy ścieżkę i tworzymy szyk wzdłuż ścieżki 10:45 Do czego służy punkt bazowy szyku wzdłuż ścieżki? 12:53 Wybierz podobne - czyli jak szybko zaznaczyć podobne elementy 14:20 Szyk biegunowy 18:00 Powtarzamy operacje rysowania, wyciągania i szyku 23:46 Efekt końcowy i zapis rysunku do nowego pliku dwgZapraszamy do oglądania i rysowania z nami! Już teraz możesz pobrać wersję testową ZWCAD na 30 dni!https://www.zwcad.pl/programy-cad/z...

Jak narysować wieżę Eiffla - Kondygnacja pierwsza, ciąg dalszy [#03]

11.07.2024
Publikujemy kolejny film o tym jak narysować wieżę Eiffla. W dzisiejszym odcinku opowiemy o wyciągnięciach i przeciągnięciach oraz o lokalnym układzie współrzędnych. Wspomnimy również o funkcji "Płat" oraz rozdzielaniu jednej bryły na mniejsze części.Spis rozdziałów filmu: 00:02 Rysujemy poprzeczkę 00:20 Rysujemy trójkąt oraz przeciągamy go po ukośnej linii 04:25 Czym się różni przeciągnięcie od wyciągnięcia? 07:35 Jak wyciągnąć pasek ikon do wizualizacji? 08:40 Lustro 3D 10:00 Kilka informacji o lokalnym układzie współrzędnych (LUW) 13:15 Skalowanie łuku 16:00 Tworzymy szyk biegunowy belek 18:00 Przecinamy bryły za pomocą funkcji "Płat" 19:40 Jak rozdzielić jedną bryłę na osobne bryły - funkcja "Rozdziel bryły" 22:20 Ponownie szyk biegunowyWięcej o naszym programie CAD - https://www.zwcad.pl/programy-cad/z...

Jak narysować wieżę Eiffla - Kondygnacja pierwsza [#02]

04.07.2024
Publikujemy kolejny film o tym jak narysować wieżę Eiffla. W dzisiejszym odcinku powiemy jak przygotować rysunek CAD do pracy, czyli np. warstwy, ustawienia rzutni. W dalszej kolejności wykorzystamy polilinie do utworzenia konturów brył i użyjemy szyku biegunowego do kopiowania brył wokół osi. Pokażemy jak szybko obracać modelem za pomocą skrótu klawiaturowego, do czego mogą się przydać style wizualizacji i Gizmo. Na końcu zaprezentujemy polecenie do krojenia brył czyli płat.Spis rozdziałów filmu: 00:03 Wstęp - co będziemy projektować? 00:15 Zmiana interfejsu ZWCAD 02:40 Ustawiamy odpowiednie warstwy 04:25 Rysujemy stopę wieży Eiffla 05:00 Rysujemy polilinię 05:43 Rysowanie prostopadłe (w trybie orto) 06:45 Do czego wykorzystać rzutnie i jak je ustawić? 08:50 Jak ustawić widok trójwymiarowy 3D w rzutni? 09:25 Ustawienie kolorów systemowych w 2D i 3D 11:10 Tworzymy bryłę z wcześniej utworzonej polilinii 13:10 Obracanie widokiem 3D za pomocą skrótu 14:20 Style wizualizacji 18:00 Wprowadzanie dynamiczne 18:45 Tworzymy szyk biegunowy brył 22:25 Gizmo czyli łatwe przesuwanie i obracanie brył 24:30 Skalowanie obiektów z dopasowaniem (w odniesieniu) 27:20 Tworzymy odsunięcie (offset) 28:00 Wyciągnięcie brył 29:18 Odejmowanie brył od siebie (różnica logiczna) 31:00 Modelujemy poprzeczki i łuki 46:00 Płat czyli kroimy bryły 3DWięcej o naszym programie CAD - https://www.zwcad.pl/programy-cad/z...
Wczytaj więcej...