Programy obliczeniowe

Kategoria: Statyka

Przydatne narzędzie, przeznaczone do wyznaczania obciążeń budowli i ich elementów. Tablice obciążeń...

Kategoria: Statyka

Narzędzie przeznaczone do analizy statycznej płaskich układów prętowych. Posiada m. in. generator...

Kategoria: Żelbet

Narzędzie służące do wymiarowania belek, płyt oraz słupów żelbetowych zgodnie z normą PN-B-03264:2002/Ap1....

Kategoria: Statyka EN

Narzędzie przydatne w wyznaczaniu obciążeń budowli i ich elementów. Tabele obciążeń stałych,...

Kategoria: Ekspert

Narzędzie przeznaczone do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych belek jezdnych wciągników wg normy...

Kategoria: Stal

Przydatne narzędzie do projektowania elementów stalowych zgodnie z normą PN-90/B-03200. Wersja testowa...

Kategoria: Mury

Przydatne narzędzie przeznaczone do obliczeń konstrukcji murowych. Sześć opcji obliczeń, różnie...

Kategoria: Geotechnika

Doskonałe narzędzie do obliczeń geotechniczno-wytrzymałościowych fundamentów bezpośrednich. Automatyczny...

Kategoria: Statyka

Program przeznaczony do obliczeń statycznych belek jedno lub wieloprzęsłowych. Łatwość definiowania...

Kategoria: Żelbet

Narzędzie do obliczeń belek żelbetowych zgodnie z normą PN-B-03264:2002/Ap1. Atuty programu to m.in....

Kategoria: Statyka EN

Program służący do analizy statycznej płaskich układów prętowych, z uwzględnieniem kombinatoryki...

Kategoria: Stal

Przydatne narzędzie przeznaczone do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych belek stalowych jedno-...

Kategoria: Geotechnika

Moduł współpracujący z programem Fundamenty Bezpośrednie, umożliwiający otrzymanie rysunku wykonawczego...

Kategoria: Statyka

Program do obliczeń statycznych belek jedno lub wieloprzęsłowych.

Kategoria: Żelbet

Program umożliwiający otrzymanie rysunku wykonawczego belki żelbetowej wraz z wykazem zgrojenia i tablicą...

Kategoria: Statyka EN

Program do obliczeń statycznych belek jedno- lub wieloprzęsłowych. Intuicyjna obsługa, wbudowana...

Kategoria: Geotechnika

Przydatne narzędzie do wyznaczania parametrów geotechnicznych gruntów metodą B. Wersja testowa 30 dni....

Kategoria: Żelbet

Doskonałe narzędzie do kompleksowego projektowania żelbetowych schodów płytowych zgodnie z normą...

Kategoria: Żelbet

Doskonałe narzędzie umożliwiające otrzymanie rysunku wykonawczego schodów oraz belek spocznikowych...

Kategoria: Żelbet

Program do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych jednoprzęsłowych płyt jednokierunkowo zbrojonych...

Kategoria: Żelbet

Przydatne narzędzie do projektowania jednopolowych stropów krzyżowo zbrojonych zgodnie z normąPN-B-03264:2002/Ap1.

Kategoria: Żelbet

Program służący do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych jednoprzęsłowych stropów Akermana zgodnie...

Kategoria: Żelbet

Narzędzie do ustalania wartości współczynników długości wyboczeniowych słupów żelbetowych wg załącznika...

Kalkulator Elementów Żelbetowych (KEŻ v.3.0)

Kategoria: Żelbet

Program ten służy do wymiarowania belek i płyt oraz słupów żelbetowych zgodnie z normą żelbetową PN-B-03264:2002 z uwzględnieniem poprawki Ap1.

Dla elementów o podanej charakterystyce materiałowo-konstrukcyjnej i zadanych obciążeniach (siłach przekrojowych) program projektuje zbrojenie z warunków stanów granicznych nośności przy zachowaniu normowych warunków konstrukcyjnych, a następnie sprawdza stany graniczne użytkowalności. Analiza różnych przypadków wymiarowania pozwala na wariantowanie obliczeń, co umożliwia optymalizację żelbetowych elementów belkowych, płyt i słupów.

Możliwy jest wybór jednej z pięciu opcji obliczeń:
• Belka - zginanie,
• Belka - ścinanie,
• Płyta,
• Słup,
• Wykres M-N.

Program umożliwia zawarcie w jednym pliku dotyczącym danego obiektu (w jednym zadaniu projektowym) obliczeń wielu różnych elementów konstrukcyjnych, a opcja Menadżera elementów usprawnia zarządzanie tymi elementami.

Wyniki obliczeń otrzymuje się w formie tekstowej, tabelarycznej i rysunkowej, a ich zakres można swobodnie dopasowywać do indywidualnych potrzeb. Istnieje też możliwość ich wydrukowania oraz zapisywania w formie dokumentu MS Word lub innego edytora tekstów.

W opcjach Belka-zginanie i Płyta program przeprowadza szczegółową analizę zginania przekroju metodą ogólną lub uproszczoną. Obliczenia można przeprowadzić dla typowych przekrojów żelbetowych: prostokątnego, teowego i kątowego, przy założeniu normowych klas betonu i stali zbrojeniowych lub indywidualnie zadeklarowanych przez użytkownika. Dla zadanych wartości momentów zginających określone zostaje potrzebne zbrojenie przekroju na zginanie i sprawdzany jest warunek nośności (dla obu opcji możliwe jest także 'ręczne' zadanie dowolnego rozkładu/rozstawu prętów głównych - program działa wtedy jakby w trybie 'Sprawdzenie'). Prezentowany jest rysunek przekroju poprzecznego z rozmieszczeniem prętów zbrojenia spełniającym normowe warunki konstrukcyjne. Dodatkowo ustalane jest ugięcie i szerokość rozwarcia rys prostopadłych.

kalkulator belka definiowanie

W opcji Belka-ścinanie program dokonuje analizy ścinania na odcinku przypodporowym belki. Możliwe jest zróżnicowanie wartości siły ścinającej na tym odcinku. Na wprowadzonym wykresie siły ścinającej V program nanosi wykres miarodajnej nośności na ścinanie VRd, przy czym możliwe jest także wyświetlenie wykresu nośności przekroju betonowego VRd1 lub wykresu nośności z uwzględnieniem strzemion i prętów odgiętych VRd3. Analizowane jest zbrojenie strzemionami 2, 4 i 6-ciętymi i prętami odgiętymi.

kalkulator belka ścinanie

W opcji Słup program projektuje z warunków SGN zbrojenie słupów o przekroju prostokątnym lub okrągłym, poddanych działaniu sprzężonych zestawów sił wewnętrznych N
i M działających w płaszczyźnie symetrii przekroju. Oddzielny moduł umożliwia określenie współczynników długości wyboczeniowych w obu głównych płaszczyznach przekroju, dla elementów słupowych w różnych rodzajach ustrojów konstrukcyjnych, wg procedury podanej w Załączniku C normy żelbetowej.

kalkulator słup definiowanie

Opcja Wykres interakcji M-N pozwala na ocenę stopnia wytężenia elementu o przekroju prostokątnym i dowolnym układzie zbrojenia pod wpływem działania sprzężonych zestawów sił N i M. Opcja ta może służyć do weryfikacji nośności elementu nowoprojektowanego lub do sprawdzenia elementu już istniejącego.

kalkulator wykres M-N

Możliwość deklaracji różnych opcji wymiarowania pozwala na przeprowadzenie szczegółowych analiz wytrzymałościowych elementów belkowych, płyt i słupów.

 

Zobacz film o programie Kalkulator Elementów Żelbetowych

 

Plików:
Name Data dodania Wielkość Pobrań    
SPECBUD - wersja testowa 2015-03-12 97 MB 15821

//