alternatywa dla autocad
Previous Next Play Pause
1 2 3

Kalkulator Elementów Murowych (KEM v.1.2)

Kategoria: Mury

Program przeznaczony jest do obliczeń konstrukcji murowych niezbrojonych według normy PN-B-03002:2007. Możliwość realizowania różnych opcji wymiarowania pozwala na przeprowadzenie programem szczegółowych analiz wytrzymałościowych większości konstrukcji murowych w budynkach.

Program stanowi kalkulator konstrukcji murowych niezbrojonych w zakresie zagadnień projektowych podanych w powyższej normie. Możliwy jest wybór jednej z sześciu opcji obliczeń:
• Ściana obciążona głównie pionowo - model przegubowy,
• Ściana obciążona głównie pionowo - model ciągły,
• Ściana obciążona siłą skupioną,
• Ściana obciążona głównie poziomo,
• Ściana piwnic,
• Słup.

W jednym pliku (zadaniu) możliwe jest obliczanie wielu ścian danego budynku. W każdej z opcji obliczeniowych sprawdzane są warunki stanów granicznych nośności dla muru o podanej charakterystyce materiałowo-konstrukcyjnej i o zadanym obciążeniu. W bloku wyników pokazany jest rysunek modelu obliczeniowego ściany z jej obciążeniami, a poniżej podane są warunki nośności sprawdzane w charakterystycznych obszarach obliczanego elementu. Sprawdzane warunki normowe poprzedzone są wynikami pośrednimi (cechy geometryczne, wartości współczynników i wytrzymałości, miarodajne siły przekrojowe, nośności składowe, itp.). Wyświetlane wyniki obliczeń zmieniają się automatycznie wraz ze zmianą którejkolwiek z danych. Na planszy Wyniki prezentowane są podstawowe informacje z obliczeń, natomiast szczegółowy zapis przebiegu obliczeń zamieszczony jest w oknie Podgląd toku obliczeń.
Wyniki obliczeń otrzymuje się w formie tekstowej, tabelarycznej i rysunkowej, a ich zakres można swobodnie dopasowywać do indywidualnych potrzeb. Istnieje możliwość ich wydrukowania oraz zapisywania w formie dokumentu edytora tekstów.

W programie wbudowana jest lista elementów murowych zawierająca wyroby tradycyjne stosowane od lat w budownictwie na terenie Polski. Użytkownik ma możliwość wpisania na tę listę dodatkowych wyrobów na podstawie własnych informacji o ich właściwościach.

Opcja Ściana obciążona głównie pionowo - model przegubowy realizuje obliczenia przy założeniu modelu, w którym ściana stanowi wydzielony pręt podparty przegubowo w poziomie stropów. W pierwszej kolejności określa się Położenie ściany w projektowanym budynku - ściana zewnętrzna i wewnętrzna i czy jest to ściana najwyższej kondygnacji, oraz podaje się wymiary ściany. Następnie określa się warunki podparcia ściany na krawędziach poziomych i pionowych oraz ustala charakterystyki wpływające na jej wysokość efektywną: usztywnienie przestrzenne i rodzaj stropów. Obciążenia stanowią Obciążenia pionowe przyłożone na górnej krawędzi ściany (obciążenie z wyższych kondygnacji i obciążenie ze stropów z prawej i lewej strony - można je zadać 'ręcznie' lub skorzystać z modułu zbierania z wyższych kondygnacji obciążeń pionowych), Ciężar własny ściany oraz Obciążenie poziome, które stanowi Obciążenie wiatrem. W bloku wyników pod rysunkiem modelu ściany podane są warunki jej nośności sprawdzane pod stropem, w środkowej strefie wysokości ściany oraz nad stropem.

mury sciana obc pionowo

Obliczenia wg opcji Ściana obciążona głównie pionowo - model ciągły mogą być przeprowadzane, gdy spełnione są określone warunki normowe dotyczące stosowania tego modelu, w którym zakłada się, że ściana stanowi pręt pionowy ramy sztywno połączony z prętami poziomymi obrazującymi stropy. Deklaruje się dane geometryczno-materiałowe jak dla modelu przegubowego, a dodatkowo definiuje się parametry ścian i stropów przywęzłowych podając dla każdego elementu (ściany, stropu) dochodzącego do węzła górnego lub dolnego jego wysokość (długość), moment bezwładności i moduł odkształcalności podłużnej. Blok wyników zawiera rysunek modelu ściany oraz warunki jej nośności sprawdzane pod stropem, w środkowej strefie wysokości ściany oraz nad stropem.

mury sciana obc pionowo modelciagly

W opcji Ściana obciążona głównie poziomo prowadzona jest analiza ścian przy obciążeniu wiatrem. Deklaruje się wymiary ściany oraz usytuowanie w niej otworów. Należy też ustalić obliczeniowy model ściany, wybierając jeden z dziewięciu modeli: płyta, belka swobodnie podparta - kierunek poziomy/pionowy, belka utwierdzona - kierunek poziomy/pionowy, wspornik - kierunek poziomy/pionowy lub łuk - kierunek poziomy/pionowy.
Jako Obciążenie poziome deklaruje się jedynie wartość Obciążenia wiatrem (parcie lub ssanie). Blok wyników obliczeń zawiera rysunek modelu ściany oraz warunek nośności i informację o tym, która część (płyta) ściany decyduje o jej nośności.

mury sciana obc poziomo

Obliczenia w opcji Ściana obciążona siłą skupioną umożliwiają sprawdzenie nośności ściany poddanej działaniu siły skupionej. Deklaruje się podstawowe wymiary ściany oraz określa wartość i usytuowanie siły skupionej przyłożonej w obszarze górnej krawędzi ściany. W górnej części pola Wyniki widoczny jest rysunek modelu ściany z przyłożoną siłą i zasięgiem jej oddziaływania, a pod nim warunek nośności oraz informacja, że ścianę należy sprawdzić także jako obciążoną pionowo.

 mury sciana obc sila skupiona

 W opcji Ściana piwnic sprawdzane są warunki podane w Załączniku A normy, przy spełnieniu których można uważać, że obliczeniowe sprawdzenie ścian piwnic obciążonych poziomym parciem gruntu nie jest wymagane. Deklaruje się wymiary ściany i jej usztywnienia. Następnie określa się Obciążenia pionowe przyłożone na górnej krawędzi ściany (można je zadać 'ręcznie' lub skorzystać z modułu zbierania z wyższych kondygnacji obciążeń pionowych) i Ciężar własny ściany oraz deklaruje się Parametry gruntu podając wysokość zasypania ściany gruntem i ciężar objętościowy gruntu. W górnej części pola Wyniki widoczny jest rysunek modelu obliczeniowego ściany z obciążeniem przyłożonym na jej wierzchu i w połowie wysokości zasypania gruntem, pokazane jest także maksymalne obciążenie naziomu (rozłożone i skupione), dopuszczalne przy stosowaniu metody sprawdzania ściany piwnic wg ustaleń Załącznika A normy (patrz Rys.A.1 tego załącznika). Pod rysunkiem podane są sprawdzane kryteria obliczeniowe. Na końcu bloku wyników podany jest wniosek, czy jest / nie jest wymagane obliczeniowe sprawdzenie ściany piwnic obciążonej parciem gruntu. Na końcu podany jest komunikat, czy wymagane są dodatkowe obliczenia jak dla modelu ściany obciążonej pionowo.

mury sciana piwnic

W opcji Słup obliczenia wykonywane są jak dla Ściany obciążonej pionowo. Opcja Słup wydzielona jest w programie w celu umożliwienia wymiarowania elementów obciążonych pionowo, które mogą doznać wyboczenia w dwóch płaszczyznach. Ustala się warunki Podparcia słupa, wskazując sposób podparcia jego górnego końca w obu płaszczyznach (w kierunku osi x i w kierunku osi y). Określa się składniki Obciążenia w głowicy słupa: siłę osiową N, moment zginający Mx i moment My; deklaruje się też Ciężar własny słupa. Pole Wyniki zawiera rysunek modelu obliczeniowego słupa wraz z obciążeniami przyłożonymi do jego wierzchołka, a pod nim warunki nośności dla obliczanego słupa.

 mury slup

Możliwość realizowania różnych opcji wymiarowania pozwala na przeprowadzenie tym programem szczegółowych analiz wytrzymałościowych większości konstrukcji murowych w budynkach.

 

Zobacz film o programie Kalkulator Elementów Murowych

 

Downloadexe-179 SPECBUD - wersja testowa

Ostatnie filmy na naszym kanale YouTube

Jak narysować wieżę Eiffla - Pomiędzy pierwszą a drugą kondygnacją [#04]

18.07.2024
Publikujemy kolejny film o tym jak narysować wieżę Eiffla.W dzisiejszym odcinku opowiemy o tworzeniu brył na podstawie polilinii oraz szyku po ścieżce i szyku biegunowym.Spis rozdziałów filmu: 00:03 Wstęp - co będziemy dzisiaj rysować w naszej wieży Eiffla 00:35 Izolacja obiektów, do czego służy i jak jej użyć 03:13 Offset 03:55 Tworzymy bryłę na podstawie polilinii 04:40 Odejmowanie brył od siebie (różnica logiczna) 07:50 Rysujemy ścieżkę i tworzymy szyk wzdłuż ścieżki 10:45 Do czego służy punkt bazowy szyku wzdłuż ścieżki? 12:53 Wybierz podobne - czyli jak szybko zaznaczyć podobne elementy 14:20 Szyk biegunowy 18:00 Powtarzamy operacje rysowania, wyciągania i szyku 23:46 Efekt końcowy i zapis rysunku do nowego pliku dwgZapraszamy do oglądania i rysowania z nami! Już teraz możesz pobrać wersję testową ZWCAD na 30 dni!https://www.zwcad.pl/programy-cad/z...

Jak narysować wieżę Eiffla - Kondygnacja pierwsza, ciąg dalszy [#03]

11.07.2024
Publikujemy kolejny film o tym jak narysować wieżę Eiffla. W dzisiejszym odcinku opowiemy o wyciągnięciach i przeciągnięciach oraz o lokalnym układzie współrzędnych. Wspomnimy również o funkcji "Płat" oraz rozdzielaniu jednej bryły na mniejsze części.Spis rozdziałów filmu: 00:02 Rysujemy poprzeczkę 00:20 Rysujemy trójkąt oraz przeciągamy go po ukośnej linii 04:25 Czym się różni przeciągnięcie od wyciągnięcia? 07:35 Jak wyciągnąć pasek ikon do wizualizacji? 08:40 Lustro 3D 10:00 Kilka informacji o lokalnym układzie współrzędnych (LUW) 13:15 Skalowanie łuku 16:00 Tworzymy szyk biegunowy belek 18:00 Przecinamy bryły za pomocą funkcji "Płat" 19:40 Jak rozdzielić jedną bryłę na osobne bryły - funkcja "Rozdziel bryły" 22:20 Ponownie szyk biegunowyWięcej o naszym programie CAD - https://www.zwcad.pl/programy-cad/z...

Jak narysować wieżę Eiffla - Kondygnacja pierwsza [#02]

04.07.2024
Publikujemy kolejny film o tym jak narysować wieżę Eiffla. W dzisiejszym odcinku powiemy jak przygotować rysunek CAD do pracy, czyli np. warstwy, ustawienia rzutni. W dalszej kolejności wykorzystamy polilinie do utworzenia konturów brył i użyjemy szyku biegunowego do kopiowania brył wokół osi. Pokażemy jak szybko obracać modelem za pomocą skrótu klawiaturowego, do czego mogą się przydać style wizualizacji i Gizmo. Na końcu zaprezentujemy polecenie do krojenia brył czyli płat.Spis rozdziałów filmu: 00:03 Wstęp - co będziemy projektować? 00:15 Zmiana interfejsu ZWCAD 02:40 Ustawiamy odpowiednie warstwy 04:25 Rysujemy stopę wieży Eiffla 05:00 Rysujemy polilinię 05:43 Rysowanie prostopadłe (w trybie orto) 06:45 Do czego wykorzystać rzutnie i jak je ustawić? 08:50 Jak ustawić widok trójwymiarowy 3D w rzutni? 09:25 Ustawienie kolorów systemowych w 2D i 3D 11:10 Tworzymy bryłę z wcześniej utworzonej polilinii 13:10 Obracanie widokiem 3D za pomocą skrótu 14:20 Style wizualizacji 18:00 Wprowadzanie dynamiczne 18:45 Tworzymy szyk biegunowy brył 22:25 Gizmo czyli łatwe przesuwanie i obracanie brył 24:30 Skalowanie obiektów z dopasowaniem (w odniesieniu) 27:20 Tworzymy odsunięcie (offset) 28:00 Wyciągnięcie brył 29:18 Odejmowanie brył od siebie (różnica logiczna) 31:00 Modelujemy poprzeczki i łuki 46:00 Płat czyli kroimy bryły 3DWięcej o naszym programie CAD - https://www.zwcad.pl/programy-cad/z...
Wczytaj więcej...