Programy obliczeniowe

Kategoria: Statyka

Przydatne narzędzie, przeznaczone do wyznaczania obciążeń budowli i ich elementów. Tablice obciążeń...

Kategoria: Statyka

Narzędzie przeznaczone do analizy statycznej płaskich układów prętowych. Posiada m. in. generator...

Kategoria: Żelbet

Narzędzie służące do wymiarowania belek, płyt oraz słupów żelbetowych zgodnie z normą PN-B-03264:2002/Ap1....

Kategoria: Statyka EN

Narzędzie przydatne w wyznaczaniu obciążeń budowli i ich elementów. Tabele obciążeń stałych,...

Kategoria: Ekspert

Narzędzie przeznaczone do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych belek jezdnych wciągników wg normy...

Kategoria: Stal

Przydatne narzędzie do projektowania elementów stalowych zgodnie z normą PN-90/B-03200. Wersja testowa...

Kategoria: Mury

Przydatne narzędzie przeznaczone do obliczeń konstrukcji murowych. Sześć opcji obliczeń, różnie...

Kategoria: Geotechnika

Doskonałe narzędzie do obliczeń geotechniczno-wytrzymałościowych fundamentów bezpośrednich. Automatyczny...

Kategoria: Statyka

Program przeznaczony do obliczeń statycznych belek jedno lub wieloprzęsłowych. Łatwość definiowania...

Kategoria: Żelbet

Narzędzie do obliczeń belek żelbetowych zgodnie z normą PN-B-03264:2002/Ap1. Atuty programu to m.in....

Kategoria: Statyka EN

Program służący do analizy statycznej płaskich układów prętowych, z uwzględnieniem kombinatoryki...

Kategoria: Stal

Przydatne narzędzie przeznaczone do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych belek stalowych jedno-...

Kategoria: Geotechnika

Moduł współpracujący z programem Fundamenty Bezpośrednie, umożliwiający otrzymanie rysunku wykonawczego...

Kategoria: Statyka

Program do obliczeń statycznych belek jedno lub wieloprzęsłowych.

Kategoria: Żelbet

Program umożliwiający otrzymanie rysunku wykonawczego belki żelbetowej wraz z wykazem zgrojenia i tablicą...

Kategoria: Statyka EN

Program do obliczeń statycznych belek jedno- lub wieloprzęsłowych. Intuicyjna obsługa, wbudowana...

Kategoria: Geotechnika

Przydatne narzędzie do wyznaczania parametrów geotechnicznych gruntów metodą B. Wersja testowa 30 dni....

Kategoria: Żelbet

Doskonałe narzędzie do kompleksowego projektowania żelbetowych schodów płytowych zgodnie z normą...

Kategoria: Żelbet

Doskonałe narzędzie umożliwiające otrzymanie rysunku wykonawczego schodów oraz belek spocznikowych...

Kategoria: Żelbet

Program do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych jednoprzęsłowych płyt jednokierunkowo zbrojonych...

Kategoria: Żelbet

Przydatne narzędzie do projektowania jednopolowych stropów krzyżowo zbrojonych zgodnie z normąPN-B-03264:2002/Ap1.

Kategoria: Żelbet

Program służący do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych jednoprzęsłowych stropów Akermana zgodnie...

Kategoria: Żelbet

Narzędzie do ustalania wartości współczynników długości wyboczeniowych słupów żelbetowych wg załącznika...

Kalkulator Elementów Murowych (KEM v.1.2)

Kategoria: Mury

Program przeznaczony jest do obliczeń konstrukcji murowych niezbrojonych według normy PN-B-03002:2007. Możliwość realizowania różnych opcji wymiarowania pozwala na przeprowadzenie programem szczegółowych analiz wytrzymałościowych większości konstrukcji murowych w budynkach.

Program stanowi kalkulator konstrukcji murowych niezbrojonych w zakresie zagadnień projektowych podanych w powyższej normie. Możliwy jest wybór jednej z sześciu opcji obliczeń:
• Ściana obciążona głównie pionowo - model przegubowy,
• Ściana obciążona głównie pionowo - model ciągły,
• Ściana obciążona siłą skupioną,
• Ściana obciążona głównie poziomo,
• Ściana piwnic,
• Słup.

W jednym pliku (zadaniu) możliwe jest obliczanie wielu ścian danego budynku. W każdej z opcji obliczeniowych sprawdzane są warunki stanów granicznych nośności dla muru o podanej charakterystyce materiałowo-konstrukcyjnej i o zadanym obciążeniu. W bloku wyników pokazany jest rysunek modelu obliczeniowego ściany z jej obciążeniami, a poniżej podane są warunki nośności sprawdzane w charakterystycznych obszarach obliczanego elementu. Sprawdzane warunki normowe poprzedzone są wynikami pośrednimi (cechy geometryczne, wartości współczynników i wytrzymałości, miarodajne siły przekrojowe, nośności składowe, itp.). Wyświetlane wyniki obliczeń zmieniają się automatycznie wraz ze zmianą którejkolwiek z danych. Na planszy Wyniki prezentowane są podstawowe informacje z obliczeń, natomiast szczegółowy zapis przebiegu obliczeń zamieszczony jest w oknie Podgląd toku obliczeń.
Wyniki obliczeń otrzymuje się w formie tekstowej, tabelarycznej i rysunkowej, a ich zakres można swobodnie dopasowywać do indywidualnych potrzeb. Istnieje możliwość ich wydrukowania oraz zapisywania w formie dokumentu edytora tekstów.

W programie wbudowana jest lista elementów murowych zawierająca wyroby tradycyjne stosowane od lat w budownictwie na terenie Polski. Użytkownik ma możliwość wpisania na tę listę dodatkowych wyrobów na podstawie własnych informacji o ich właściwościach.

Opcja Ściana obciążona głównie pionowo - model przegubowy realizuje obliczenia przy założeniu modelu, w którym ściana stanowi wydzielony pręt podparty przegubowo w poziomie stropów. W pierwszej kolejności określa się Położenie ściany w projektowanym budynku - ściana zewnętrzna i wewnętrzna i czy jest to ściana najwyższej kondygnacji, oraz podaje się wymiary ściany. Następnie określa się warunki podparcia ściany na krawędziach poziomych i pionowych oraz ustala charakterystyki wpływające na jej wysokość efektywną: usztywnienie przestrzenne i rodzaj stropów. Obciążenia stanowią Obciążenia pionowe przyłożone na górnej krawędzi ściany (obciążenie z wyższych kondygnacji i obciążenie ze stropów z prawej i lewej strony - można je zadać 'ręcznie' lub skorzystać z modułu zbierania z wyższych kondygnacji obciążeń pionowych), Ciężar własny ściany oraz Obciążenie poziome, które stanowi Obciążenie wiatrem. W bloku wyników pod rysunkiem modelu ściany podane są warunki jej nośności sprawdzane pod stropem, w środkowej strefie wysokości ściany oraz nad stropem.

mury sciana obc pionowo

Obliczenia wg opcji Ściana obciążona głównie pionowo - model ciągły mogą być przeprowadzane, gdy spełnione są określone warunki normowe dotyczące stosowania tego modelu, w którym zakłada się, że ściana stanowi pręt pionowy ramy sztywno połączony z prętami poziomymi obrazującymi stropy. Deklaruje się dane geometryczno-materiałowe jak dla modelu przegubowego, a dodatkowo definiuje się parametry ścian i stropów przywęzłowych podając dla każdego elementu (ściany, stropu) dochodzącego do węzła górnego lub dolnego jego wysokość (długość), moment bezwładności i moduł odkształcalności podłużnej. Blok wyników zawiera rysunek modelu ściany oraz warunki jej nośności sprawdzane pod stropem, w środkowej strefie wysokości ściany oraz nad stropem.

mury sciana obc pionowo modelciagly

W opcji Ściana obciążona głównie poziomo prowadzona jest analiza ścian przy obciążeniu wiatrem. Deklaruje się wymiary ściany oraz usytuowanie w niej otworów. Należy też ustalić obliczeniowy model ściany, wybierając jeden z dziewięciu modeli: płyta, belka swobodnie podparta - kierunek poziomy/pionowy, belka utwierdzona - kierunek poziomy/pionowy, wspornik - kierunek poziomy/pionowy lub łuk - kierunek poziomy/pionowy.
Jako Obciążenie poziome deklaruje się jedynie wartość Obciążenia wiatrem (parcie lub ssanie). Blok wyników obliczeń zawiera rysunek modelu ściany oraz warunek nośności i informację o tym, która część (płyta) ściany decyduje o jej nośności.

mury sciana obc poziomo

Obliczenia w opcji Ściana obciążona siłą skupioną umożliwiają sprawdzenie nośności ściany poddanej działaniu siły skupionej. Deklaruje się podstawowe wymiary ściany oraz określa wartość i usytuowanie siły skupionej przyłożonej w obszarze górnej krawędzi ściany. W górnej części pola Wyniki widoczny jest rysunek modelu ściany z przyłożoną siłą i zasięgiem jej oddziaływania, a pod nim warunek nośności oraz informacja, że ścianę należy sprawdzić także jako obciążoną pionowo.

 mury sciana obc sila skupiona

 W opcji Ściana piwnic sprawdzane są warunki podane w Załączniku A normy, przy spełnieniu których można uważać, że obliczeniowe sprawdzenie ścian piwnic obciążonych poziomym parciem gruntu nie jest wymagane. Deklaruje się wymiary ściany i jej usztywnienia. Następnie określa się Obciążenia pionowe przyłożone na górnej krawędzi ściany (można je zadać 'ręcznie' lub skorzystać z modułu zbierania z wyższych kondygnacji obciążeń pionowych) i Ciężar własny ściany oraz deklaruje się Parametry gruntu podając wysokość zasypania ściany gruntem i ciężar objętościowy gruntu. W górnej części pola Wyniki widoczny jest rysunek modelu obliczeniowego ściany z obciążeniem przyłożonym na jej wierzchu i w połowie wysokości zasypania gruntem, pokazane jest także maksymalne obciążenie naziomu (rozłożone i skupione), dopuszczalne przy stosowaniu metody sprawdzania ściany piwnic wg ustaleń Załącznika A normy (patrz Rys.A.1 tego załącznika). Pod rysunkiem podane są sprawdzane kryteria obliczeniowe. Na końcu bloku wyników podany jest wniosek, czy jest / nie jest wymagane obliczeniowe sprawdzenie ściany piwnic obciążonej parciem gruntu. Na końcu podany jest komunikat, czy wymagane są dodatkowe obliczenia jak dla modelu ściany obciążonej pionowo.

mury sciana piwnic

W opcji Słup obliczenia wykonywane są jak dla Ściany obciążonej pionowo. Opcja Słup wydzielona jest w programie w celu umożliwienia wymiarowania elementów obciążonych pionowo, które mogą doznać wyboczenia w dwóch płaszczyznach. Ustala się warunki Podparcia słupa, wskazując sposób podparcia jego górnego końca w obu płaszczyznach (w kierunku osi x i w kierunku osi y). Określa się składniki Obciążenia w głowicy słupa: siłę osiową N, moment zginający Mx i moment My; deklaruje się też Ciężar własny słupa. Pole Wyniki zawiera rysunek modelu obliczeniowego słupa wraz z obciążeniami przyłożonymi do jego wierzchołka, a pod nim warunki nośności dla obliczanego słupa.

 mury slup

Możliwość realizowania różnych opcji wymiarowania pozwala na przeprowadzenie tym programem szczegółowych analiz wytrzymałościowych większości konstrukcji murowych w budynkach.

 

Zobacz film o programie Kalkulator Elementów Murowych

 

Plików:
Name Data dodania Wielkość Pobrań    
SPECBUD - wersja testowa 2015-03-12 97 MB 15821

//