alternatywa dla autocad
Previous Next Play Pause
1 2 3

Fundamenty Bezpośrednie (FB v.5.0)

Kategoria: Geotechnika

Program przeznaczony jest do obliczeń geotechniczno-wytrzymałościowych fundamentów posadowionych bezpośrednio na podłożu uwarstwionym zgodnie z normą gruntową PN-81/B-03020 i z normą żelbetową PN-B-03264:2002.

Możliwe jest obliczanie stóp i ław: prostokątnych, schodkowych oraz trapezowych. Swoboda zadawania wymiarów poszczególnych części fundamentu, a także ich mimośrodowego położenia względem siebie, pozwala na przeprowadzanie obliczeń dla fundamentów o różnym kształcie.

W programie możliwe jest zawarcie w jednym pliku dotyczącym danego obiektu (w jednym zadaniu projektowym) obliczeń wielu różnych fundamentów, a opcja Menadżera elementów umożliwia zarządzanie tymi fundamentami.

fund bezp definiowanie

Podłoże gruntowe może być jednorodne lub warstwowe. Przy tworzeniu profilu gruntu podaje się dla każdej z warstw: miąższość warstwy i jej podstawowe parametry geotechniczne oraz nawodnienie. Tak przygotowany profil podłoża gruntowego można zapisać, a w przyszłości wczytać i edytować. W celu usprawnienia pracy stworzono moduł zawierający bibliotekę typowych gruntów wraz z wszystkimi ich parametrami (Kalkulator parametrów geotechnicznych gruntów metodą B). Program podpowiada też orientacyjne wartości dopuszczalnego obciążenia gruntów i skał.

fund bezp podloze

Obciążenie stopy fundamentowej stanowi pięć sił składowych: siła pionowa, siły poziome i momenty w dwóch głównych kierunkach, zaś obciążenie ławy - równomierne oddziaływanie ściany opisane przez trzy siły składowe: nacisk pionowy, siła pozioma poprzeczna i moment poprzeczny. Dodatkowo możliwe jest uwzględnienie parcia bocznego gruntu o rozkładzie trapezowym. Obliczenia mogą być wykonywane dla wielu kombinacji obliczeniowych obciążeń długotrwałych i całkowitych. Wartości sił obciążających fundament w poszczególnych kombinacjach obciążeń mogą być łatwo przejmowane z obliczeń statycznych wykonanych innym programem, przez przeniesienie poszczególnych wierszy lub całej tablicy do/z arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel'a), a także importowanie (wczytanie) jako reakcje podporowe z programu Rama.

Program umożliwia przeprowadzenie obliczeń fundamentu wg trzech opcji, tj. sprawdzenie lub projektowanie fundamentu o zadanych wymiarach oraz automatyczny dobór wymiarów optymalnego fundamentu spełniającego założone warunki stanów granicznych.

fund bezp obliczenia

Wymiarowanie geotechniczne fundamentu obejmuje swoim zakresem (za każdym razem dla wszystkich kombinacji obciążeń):
• sprawdzanie warunku nośności pionowej podłoża w poziomie posadowienia i na poziomie stropu każdej z warstw wg Załącznika 1 do PN-81/B-03020,
• sprawdzenie warunków nośności podłoża na obrót i przesunięcie poziome w poziomie posadowienia i na poziomie stropu każdej z warstw,
• obliczenia średniej wartości osiadania pierwotnego i wtórnego; porównanie wartości całkowitej osiadania z wartością określoną jako dopuszczalna,
• wyznaczenie naprężeń krawędziowych oraz zasięgu strefy odrywania podstawy fundamentu od podłoża.

Wymiarowanie wytrzymałościowe fundamentu, przeprowadzane dla dwóch opcji: projektowanie i dobór fundamentu, obejmuje sprawdzenie stanu granicznego nośności na przebicie oraz wyznaczenie potrzebnego zbrojenia w podstawie fundamentu. Istnieje też możliwość zadania dodatkowego zbrojenia użytkownika, np. zbrojenia siatką pod górna powierzchnią fundamentu lub zbrojenia słupa monolitycznego prostokątnego lub okrągłego, a także przyjęcie śrub fundamentowych (fajkowych lub płytkowych). Na koniec program generuje rysunek zbrojenia wraz z wykazem zbrojenia.

Rysunek zbrojenia fundamentu uzyskany w toku obliczeń można wzbogacić o dodatkowe informacje graficzne – można zdefiniować osie konstrukcyjne, koty wysokościowe, opisy charakterystycznych poziomów, chudy beton, itp.

 fund bezp rysunek zbrojenia

Obliczenia przeprowadzane są w sposób w pełni zautomatyzowany. Dla ich usprawnienia w programie zawarto liczne okna podpowiedzi – m.in. mapę stref przemarzania gruntu, okno kalkulatora parametrów geotechnicznych gruntów, okno dopuszczalnych obciążeń gruntów oraz okno współczynników tarcia gruntu pod fundamentem. Natomiast dla projektantów zaznajomionych z pracą fundamentu pozostawiono szereg narzędzi dających możliwość ręcznej optymalizacji metod obliczeniowych, a przez to otrzymywanych wyników, a także indywidualnej deklaracji założeń obliczeniowych. Proces projektowania/sprawdzania fundamentu można cały czas kontrolować i weryfikować korzystając
z funkcji Podglądu toku obliczeń.

Wyniki obliczeń otrzymuje się w formie tekstowej, tabelarycznej i rysunkowej, a ich zakres można swobodnie dopasowywać do indywidualnych potrzeb. Istnieje możliwość ich wydrukowania oraz zapisywania w formie dokumentu MS Word lub innego edytora tekstów.

Współpraca programu z osobnym modułem Fundamenty Bezpośrednie-Rysunki DXF umożliwia otrzymanie rysunku wykonawczego fundamentu na dwa sposoby: jako bezpośredni wydruk z programu FB1, lub poprzez automatyczne przekazanie (eksport) rysunku fundamentu do pliku DXF lub bezpośrednio do programu typu CAD (np.AutoCAD, ZWCAD, IntelliCAD, itp.).

 

Zobacz film o programie Fundamenty Bezposrednie + Rysunki DXF.

 

Downloadexe-179 SPECBUD - wersja testowa

Ostatnie filmy na naszym kanale YouTube

ZWCAD. Tworzymy tabelę z zestawieniami długości

15.02.2024
Wyłuskamy z projektu polilinie symbolizujące sieć wodociągową i kanalizacyjną. Następnie utworzymy zestawienie długości w tabeli.Spis rozdziałów filmu: 00:05 Wstęp 01:15 Zaznaczanie podobnych obiektów 02:21 Izolowanie obiektów 03:04 Wstawiamy dane obiektów do tabeli dzięki ekstrakcji danychhttps://www.zwcad.pl/programy-cad/z... Więcej informacji: https://www.zwcad.pl/ Sklep internetowy: https://programycad.net/

Rysowanie z offsetem

09.02.2024
Jak rysować z offsetem (odsunięciem)? Można do tego wykorzystać odpowiedni styl multilinii. Całość operacji pokazaliśmy na filmie.Więcej informacji: https://www.zwcad.pl/ Sklep internetowy: https://programycad.net/

Tworzenie atrybutu z maską tła

08.02.2024
Do czego służy maska tła? Jak utworzyć atrybut z maskowaniem tła w bloku. Jak wstawić blok za atrybutem? Jak zmienić wartość atrybutu?Wersja demo ZWCAD na 30 dni https://www.zwcad.pl/programy-cad/z...Więcej informacji: https://www.zwcad.pl/ Sklep internetowy: https://programycad.net/
Wczytaj więcej...