Programy obliczeniowe

Kategoria: Statyka

Przydatne narzędzie, przeznaczone do wyznaczania obciążeń budowli i ich elementów. Tablice obciążeń...

Kategoria: Statyka

Narzędzie przeznaczone do analizy statycznej płaskich układów prętowych. Posiada m. in. generator...

Kategoria: Żelbet

Narzędzie służące do wymiarowania belek, płyt oraz słupów żelbetowych zgodnie z normą PN-B-03264:2002/Ap1....

Kategoria: Statyka EN

Narzędzie przydatne w wyznaczaniu obciążeń budowli i ich elementów. Tabele obciążeń stałych,...

Kategoria: Ekspert

Narzędzie przeznaczone do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych belek jezdnych wciągników wg normy...

Kategoria: Stal

Przydatne narzędzie do projektowania elementów stalowych zgodnie z normą PN-90/B-03200. Wersja testowa...

Kategoria: Mury

Przydatne narzędzie przeznaczone do obliczeń konstrukcji murowych. Sześć opcji obliczeń, różnie...

Kategoria: Geotechnika

Doskonałe narzędzie do obliczeń geotechniczno-wytrzymałościowych fundamentów bezpośrednich. Automatyczny...

Kategoria: Statyka

Program przeznaczony do obliczeń statycznych belek jedno lub wieloprzęsłowych. Łatwość definiowania...

Kategoria: Żelbet

Narzędzie do obliczeń belek żelbetowych zgodnie z normą PN-B-03264:2002/Ap1. Atuty programu to m.in....

Kategoria: Statyka EN

Program służący do analizy statycznej płaskich układów prętowych, z uwzględnieniem kombinatoryki...

Kategoria: Stal

Przydatne narzędzie przeznaczone do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych belek stalowych jedno-...

Kategoria: Geotechnika

Moduł współpracujący z programem Fundamenty Bezpośrednie, umożliwiający otrzymanie rysunku wykonawczego...

Kategoria: Statyka

Program do obliczeń statycznych belek jedno lub wieloprzęsłowych.

Kategoria: Żelbet

Program umożliwiający otrzymanie rysunku wykonawczego belki żelbetowej wraz z wykazem zgrojenia i tablicą...

Kategoria: Statyka EN

Program do obliczeń statycznych belek jedno- lub wieloprzęsłowych. Intuicyjna obsługa, wbudowana...

Kategoria: Geotechnika

Przydatne narzędzie do wyznaczania parametrów geotechnicznych gruntów metodą B. Wersja testowa 30 dni....

Kategoria: Żelbet

Doskonałe narzędzie do kompleksowego projektowania żelbetowych schodów płytowych zgodnie z normą...

Kategoria: Żelbet

Doskonałe narzędzie umożliwiające otrzymanie rysunku wykonawczego schodów oraz belek spocznikowych...

Kategoria: Żelbet

Program do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych jednoprzęsłowych płyt jednokierunkowo zbrojonych...

Kategoria: Żelbet

Przydatne narzędzie do projektowania jednopolowych stropów krzyżowo zbrojonych zgodnie z normąPN-B-03264:2002/Ap1.

Kategoria: Żelbet

Program służący do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych jednoprzęsłowych stropów Akermana zgodnie...

Kategoria: Żelbet

Narzędzie do ustalania wartości współczynników długości wyboczeniowych słupów żelbetowych wg załącznika...

Fundamenty Bezpośrednie (FB v.5.0)

Kategoria: Geotechnika

Program przeznaczony jest do obliczeń geotechniczno-wytrzymałościowych fundamentów posadowionych bezpośrednio na podłożu uwarstwionym zgodnie z normą gruntową PN-81/B-03020 i z normą żelbetową PN-B-03264:2002.

Możliwe jest obliczanie stóp i ław: prostokątnych, schodkowych oraz trapezowych. Swoboda zadawania wymiarów poszczególnych części fundamentu, a także ich mimośrodowego położenia względem siebie, pozwala na przeprowadzanie obliczeń dla fundamentów o różnym kształcie.

W programie możliwe jest zawarcie w jednym pliku dotyczącym danego obiektu (w jednym zadaniu projektowym) obliczeń wielu różnych fundamentów, a opcja Menadżera elementów umożliwia zarządzanie tymi fundamentami.

fund bezp definiowanie

Podłoże gruntowe może być jednorodne lub warstwowe. Przy tworzeniu profilu gruntu podaje się dla każdej z warstw: miąższość warstwy i jej podstawowe parametry geotechniczne oraz nawodnienie. Tak przygotowany profil podłoża gruntowego można zapisać, a w przyszłości wczytać i edytować. W celu usprawnienia pracy stworzono moduł zawierający bibliotekę typowych gruntów wraz z wszystkimi ich parametrami (Kalkulator parametrów geotechnicznych gruntów metodą B). Program podpowiada też orientacyjne wartości dopuszczalnego obciążenia gruntów i skał.

fund bezp podloze

Obciążenie stopy fundamentowej stanowi pięć sił składowych: siła pionowa, siły poziome i momenty w dwóch głównych kierunkach, zaś obciążenie ławy - równomierne oddziaływanie ściany opisane przez trzy siły składowe: nacisk pionowy, siła pozioma poprzeczna i moment poprzeczny. Dodatkowo możliwe jest uwzględnienie parcia bocznego gruntu o rozkładzie trapezowym. Obliczenia mogą być wykonywane dla wielu kombinacji obliczeniowych obciążeń długotrwałych i całkowitych. Wartości sił obciążających fundament w poszczególnych kombinacjach obciążeń mogą być łatwo przejmowane z obliczeń statycznych wykonanych innym programem, przez przeniesienie poszczególnych wierszy lub całej tablicy do/z arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel'a), a także importowanie (wczytanie) jako reakcje podporowe z programu Rama.

Program umożliwia przeprowadzenie obliczeń fundamentu wg trzech opcji, tj. sprawdzenie lub projektowanie fundamentu o zadanych wymiarach oraz automatyczny dobór wymiarów optymalnego fundamentu spełniającego założone warunki stanów granicznych.

fund bezp obliczenia

Wymiarowanie geotechniczne fundamentu obejmuje swoim zakresem (za każdym razem dla wszystkich kombinacji obciążeń):
• sprawdzanie warunku nośności pionowej podłoża w poziomie posadowienia i na poziomie stropu każdej z warstw wg Załącznika 1 do PN-81/B-03020,
• sprawdzenie warunków nośności podłoża na obrót i przesunięcie poziome w poziomie posadowienia i na poziomie stropu każdej z warstw,
• obliczenia średniej wartości osiadania pierwotnego i wtórnego; porównanie wartości całkowitej osiadania z wartością określoną jako dopuszczalna,
• wyznaczenie naprężeń krawędziowych oraz zasięgu strefy odrywania podstawy fundamentu od podłoża.

Wymiarowanie wytrzymałościowe fundamentu, przeprowadzane dla dwóch opcji: projektowanie i dobór fundamentu, obejmuje sprawdzenie stanu granicznego nośności na przebicie oraz wyznaczenie potrzebnego zbrojenia w podstawie fundamentu. Istnieje też możliwość zadania dodatkowego zbrojenia użytkownika, np. zbrojenia siatką pod górna powierzchnią fundamentu lub zbrojenia słupa monolitycznego prostokątnego lub okrągłego, a także przyjęcie śrub fundamentowych (fajkowych lub płytkowych). Na koniec program generuje rysunek zbrojenia wraz z wykazem zbrojenia.

Rysunek zbrojenia fundamentu uzyskany w toku obliczeń można wzbogacić o dodatkowe informacje graficzne – można zdefiniować osie konstrukcyjne, koty wysokościowe, opisy charakterystycznych poziomów, chudy beton, itp.

 fund bezp rysunek zbrojenia

Obliczenia przeprowadzane są w sposób w pełni zautomatyzowany. Dla ich usprawnienia w programie zawarto liczne okna podpowiedzi – m.in. mapę stref przemarzania gruntu, okno kalkulatora parametrów geotechnicznych gruntów, okno dopuszczalnych obciążeń gruntów oraz okno współczynników tarcia gruntu pod fundamentem. Natomiast dla projektantów zaznajomionych z pracą fundamentu pozostawiono szereg narzędzi dających możliwość ręcznej optymalizacji metod obliczeniowych, a przez to otrzymywanych wyników, a także indywidualnej deklaracji założeń obliczeniowych. Proces projektowania/sprawdzania fundamentu można cały czas kontrolować i weryfikować korzystając
z funkcji Podglądu toku obliczeń.

Wyniki obliczeń otrzymuje się w formie tekstowej, tabelarycznej i rysunkowej, a ich zakres można swobodnie dopasowywać do indywidualnych potrzeb. Istnieje możliwość ich wydrukowania oraz zapisywania w formie dokumentu MS Word lub innego edytora tekstów.

Współpraca programu z osobnym modułem Fundamenty Bezpośrednie-Rysunki DXF umożliwia otrzymanie rysunku wykonawczego fundamentu na dwa sposoby: jako bezpośredni wydruk z programu FB1, lub poprzez automatyczne przekazanie (eksport) rysunku fundamentu do pliku DXF lub bezpośrednio do programu typu CAD (np.AutoCAD, ZWCAD, IntelliCAD, itp.).

 

Zobacz film o programie Fundamenty Bezposrednie + Rysunki DXF.

 

Plików:
Name Data dodania Wielkość Pobrań    
SPECBUD - wersja testowa 2015-03-12 97 MB 17379

//